Forslag til arbeidsmåter og sluttprodukter

 • Dere kan bruke skolekonkurransene ved 22. juli-senteret som et utgangspunkt for et tverrfaglig prosjekt.

 • Skoleklassen kan vise prosjektets sluttprodukt for en parallellklasse eller for et annet trinn. Dette kan være i form av plakater og film, eller klassen kan holde øvelser eller undervisningsopplegg for andre elever.

 • Elevene kan intervjue foreldre eller andre eldre familiemedlemmer som selv husker 22. juli. Hvordan hørte de om det, hva tenkte og opplevde de da angrepet skjedde og i etterkant? Dersom foreldrene ikke bodde i Norge i 2011, kan elevene spørre dem om når og hvordan de hørte om 22. juli, og hva de tenkte da. Dere kan ta inspirasjon fra HIFO sin historiekonkurranse «Min familie i historien».

 • Elevene kan spille inn podkast om 22. juli.

Samfunnskunnskap

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Rasisme, diskriminering, fordommer, toleranse og mangfold
 • Demokrati, demokratisk medborgerskap og trusler mot demokratiet
 • Rettsstat, norsk rettssystem, kriminalitet, straffesystem og tilregnelighet

Norsk

Vg1

 • Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Vg2

 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

Vg3

 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
 • ‘Norskhet’, konservatisme, høyreekstremisme, antifeminisme, tradisjoner
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Chan-forum, kommentarfelt, hatprat, bildebruk, memes
 • Anti-globalisme og nasjonalisme
 • Dikt og sanger om 22. juli
 • Argumentasjon og retorikk

Engelsk

 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk og -kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Engelskspråklige mediers omtale av 22. juli

Historie

Vg2

 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt

Vg3

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
 • Kildebruk- og kritikk
 • Minnesteder og kontroverser rundt disse
 • Hvordan historien om 22. juli formes og forvaltes
 • Norsk demokratihistorie
 • Høyreekstremisme og historiebruk
 • Likheter og forskjeller mellom antisemittiske og muslimfiendtlige konspirasjonsteorier historisk

Religion og etikk

 • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
 • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
 • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring
 • Konspirasjonsteorier som omhandler religioner og religiøs tematikk
 • Antisemittisme og muslimfiendtlighet versus religionskritikk – hvor går grensen?
 • Terroristens bruk av og forhold til kristendommen
 • Religiøs ekstremisme
 • Samhold, fellesskap og mangfold

Rettslære

Rettslære 1

 • identifisere partar, krav, rettsleg grunnlag og juridisk problemstilling, og gjennomføre juridisk drøfting for å komme fram til ein konklusjon
 • bruke sentrale reglar om likestilling og diskriminering i samfunnet
 • utforske og drøfte dagsaktuelle eller rettshistoriske juridiske problemstillingar

Rettslære 2

 • utforske og drøfte skiljet mellom rett og rettferd i ein rettsstat
 • utforske og drøfte dagsaktuelle juridiske problemstillingar eller rettsspørsmål
 • utforske demokratiet si stilling i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie, og gjere greie for grunnleggjande menneskerettar som varetek dette
 • bruke grunnleggjande vilkår til å vurdere spørsmål om erstatning
 • Rettsstat, norsk rettssystem, straffesystem og forvaring
 • Tilregnelighetsspørsmålet
 • Kriminalitet, avvik og forklaringer
 • Terrorlovgivning
 • Menneskerettigheter og ytringsfrihet/ansvar
 • Rasisme, hatprat, domfellelser og kontroverser
 • Medienes og opinionens påvirkning på domstolene

Helse og oppvekst

 • Vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte
 • Å leve videre etter 22. juli, som overlevende og etterlatt
 • PTSD, traumer, sorg, skyldfølelse og skam
 • Hjelpeapparatet og oppfølging
 • Barndom, utenforskap, identitetssøken og utvikling

Historie og filosofi

Historie og filosofi 1

 • bruke kilder av ulik art og opphav til å lage fortellinger og drøfte historiske og filosofiske problemstillinger
 • reflektere over hvordan tilgangen på kilder påvirker og begrenser hva vi kan vite om fortiden
 • gjøre rede for og vurdere hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er eller ønsker å være
 • drøfte hvordan ulike historiesyn kan prege vår forståelse og fortolkning av fortiden og nåtiden

Historie og filosofi 2

 • finne, bruke og kritisk vurdere ulike kilder av ulik art og opphav, også originaltekster
 • drøfte hva som skiller vitenskap fra pseudovitenskap, og vurdere konsekvenser av desinformasjon og konspirasjonsteorier
 • drøfte hvordan vi gjennom valg av metoder, teorier, perspektiver og kilder søker kunnskap og erkjennelse, og reflektere over hvordan slike valg påvirker det vi ser, leter etter og forstår
 • gjøre rede for hvordan ulike former for moderne kommunikasjon og informasjonsteknologi virker inn på det offentlige ordskiftet, og reflektere over hvordan disse skaper både muligheter og begrensninger for menneskers liv og sannhetssøken
 • gjøre rede for hvordan intensjon, ståsted og perspektiv preger historieframstillinger, og drøfte hvordan ulike framstillinger og bruk av fortiden kan virke frigjørende eller undertrykkende på individ og samfunn
 • gjøre rede for hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av vår forståelse av oss selv
 • Kildebruk- og kritikk
 • Hvordan historien om 22. juli formes og forvaltes
 • Ulike fortellinger/diskurser rundt 22. juli
 • Norsk demokratihistorie
 • Demokratiske trusler som ekstremisme og terror
 • Konspirasjonsteorier og falske nyheter
 • Høyreekstremisme og historiebruk

Mediesamfunnet

Mediesamfunnet 1

 • drøfte eksempler på hvordan medier framstiller og representerer ulike individer og grupper i samfunnet
 • drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og representasjon i mediene

Mediesamfunnet 2

 • dokumentere og diskutere kildebruk i egne og andres tekster og produksjoner
 • gjøre rede for og vurdere hvordan mediene innhenter og presenterer kildemateriale og statistikk
 • gjøre rede for teorier om mediebruk og mediepåvirkning, og drøfte hvordan medier påvirker individ og samfunn
 • drøfte betydningen av ytrings- og pressefrihet for et demokratisk samfunn

Mediesamfunnet 3

 • planlegge, produsere, publisere og drøfte innhold i medieprodukter i ulike sjangre og for ulike målgrupper
 • vurdere kildebruk, retorikk og argumentasjon i egne og andres medietekster, og produsere argumenterende og informerende tekster i ulike sjangre
 • gi eksempler på skillet mellom private og redaksjonelle medieaktører og drøfte forskjeller på journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning
 • drøfte hensikten med bruk av stordata og algoritmer i medieproduksjoner, markedsføring og publisering
 • drøfte mediepåvirkning og medienes makt, og diskutere hvordan medier kan skape, forsterke eller svekke informasjonskløfter, digitale skiller og mediemangfold
 • Kildebruk og kildekritikk
 • Ytringsfrihet, kommentarfelt og hatprat
 • Mediedekning av 22. juli og rettssaken – makt og påvirkning
 • Radikale skribenter/meninger – tilgang på medieplattformer
 • Inkludering av stemmer, mangfold – hva slags mangfold?

Politikk og menneskerettigheter

 • vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • bruke statsvitenskapelige teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer
 • gjøre rede for det norske politiske systemet lokalt og nasjonalt og drøfte hvilke utfordringer det norske demokratiet står overfor
 • Høyreekstremisme, konspirasjonsteorier og falske nyheter
 • Tillit, påvirkning, ekstremisme og terror som utfordringer for demokratiet
 • Internasjonalt samarbeid i forebygging av terror

Sosiologi og sosialantropologi

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • vurdere samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og bruke disse for å utforske sosiale og kulturelle fenomener og gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser
 • drøfte årsaker til sosiale avvik og reflektere over og vurdere individuelle og kollektive reaksjoner
 • drøfte hvordan medier, kommunikasjon og samhandling endrer seg i takt med utvikling av ny teknologi
 • reflektere over årsaker til marginalisering i samfunnet og utforske og vurdere tiltak som kan motvirke utenforskap og fremme inkludering
 • drøfte betydningen av kulturforståelse og interkulturell kompetanse i et demokratisk og mangfoldig samfunn
 • Kriminalitet, avvik og forklaringer (individ, samfunn, struktur/system)
 • Utenforskap og inkludering
 • Radikalisering, årsaksforklaringer, forebygging
 • Rettsstat, norsk rettssystem, straffesystem, forvaring og tilregnelighetsspørsmålet

Psykologi

Psykologi 1

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • sammenligne, anvende og vurdere ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
 • drøfte hvordan samspillet mellom arv og miljø har betydning for utvikling av personlighet, identitet og tilknytning
 • utforske og gjøre rede for hvordan persepsjon og kognisjon virker inn på menneskets forståelse av seg selv og omverdenen

Psykologi 2

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • planlegge, beskrive og gjennomføre en undersøkelse av en psykologisk problemstilling, analysere og drøfte resultater
 • sammenligne og anvende ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
 • drøfte hvordan sosial påvirkning og interaksjon i grupper kan påvirke holdninger, atferd og identitet
 • drøfte årsaker til utenforskap og reflektere over konsekvenser for individet
 • reflektere over hvordan synet på psykisk helse og behandling av psykiske lidelser har endret seg og er i endring
 • utforske samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for utvikling av god psykisk helse, og drøfte forebygging og behandling av psykiske vansker og lidelser i lys av dette
 • Å leve videre etter 22. juli, som overlevende og etterlatt
 • PTSD, traumer, sorg, skyldfølelse og skam
 • Hjelpeapparatet og oppfølging
 • Barndom, utenforskap, identitetssøken og utvikling
 • Radikalisering og sårbarhetsfaktorer