Hopp til innhold
10. trinn - Vg3

Før dere gjør oppgaven

Vi anbefaler alle å ha gjort seg kjent med hendelsesforløpet 22. juli og litt om terroristens tankegods og mål før dere setter i gang med oppgaven. Bruk gjerne introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Om oppgaven

Denne oppgaven egner seg særlig for mediefag, norsk og samfunnsfag. Gjennom oppgaven skal elevene utforske mediedekningen av terrorangrepet 22. juli, på selve dagen og i tiden etter. Da skal de blant annet se nærmere på medienes rolle i å påvirke samfunnsopinionen og mer generelt hvordan mediene fremstiller terrorister. Elevene skal gå i grupper, og svare på oppgavene. Oppgave 1 består av bildemontasjer som gir et overblikk over ulike mediefokus. Oppgave 2 tar for seg to ulike avisforsider der elevene skal sammenligne fremstillingen av henholdsvis en høyreekstrem og en ekstrem islamistisk terrorist.

Vi har laget interaktive PDFer hvor elevene kan skrive direkte i oppgavearkene. Disse kan lastes ned og skrives ut. Oppgaven finnes også i sin helhet på denne siden.

Oppfølging av oppgave

De ulike tematikkene som dekkes i de ulike avismontasjene kan si noe om ulike diskurser rundt terrorangrepet. Følg gjerne opp med diskusjoner rundt hvilke tematikker elevene ser mest av når det kommer til 22. juli og hva som er fordeler og ulemper med de ulike diskursene. Er det noen av diskursene som ikke går så godt sammen eller utfordrer hverandre? Hvilke diskurser håper dere å se mer av tiden som kommer?

Introduksjon til oppgaven

I denne oppgaven skal du utforske mediedekningen av terrorangrepet 22. juli, på selve dagen og i tiden etter. Da skal du se nærmere på medienes rolle i å påvirke samfunnsopinionen, altså hva mange av oss mener om politikk og andre samfunnsspørsmål, og hvordan mediene fremstiller terrorister. Gå inn i grupper og svar på spørsmålene til 1) avismontasjene og 2) avisforsidene. Disse finner dere ved å laste ned arbeidsarkene under. Dere velger selv om dere vil skrive svarene direkte i PDFene eller om dere vil svare et annet sted.

Sånn går dere frem

1

Mediedekningen av 22. juli (arbeidsark 1)

  • Hvilke temaer løftes frem i overskriftene?

  • Hvilke ord brukes? Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?

  • Er det harmoni eller konflikt mellom de ulike overskriftene? Kom med eksempler.

  • Hvis du skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel, eller en samlebetegnelse, hva ville det vært?

Bruk innsikten fra oppgavene over, diskuter sammen på gruppa og skriv ned ett til to avsnitt med svar på følgende refleksjonsoppgaver:

  • Hvilken rolle mener du mediene spiller i å forme folks meninger om et gitt tema?

  • Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de dekker et tema som for eksempel 22. juli?
To avisforsider fra Daily Mirror med teksten ISIS MANIAC KILLS 50 IN GAY CLUB og Angelic boy who grew into an evil far-right mass killer.
To avisforsider fra Daily Mirror

Sånn går dere frem

1

Fremstilling av terrorister i media (arbeidsark 2)

  • Beskriv det dere ser på de to avisforsidene

  • Hva blir terroristen kalt/ hvordan blir terroristen beskrevet?

  • Er det forskjell på hvordan de to terroristene blir beskrevet?

  • Hvis ja, på hvilken måte? Hvis nei, hva er likt?

  • Hva kan forklare de eventuelle forskjellene dere ser?

  • Er det noe mer dere vil legge til om de to avisforsidene?