Tilrettelagt undervisning for voksenopplæring

22. juli-senteret ønsker å være et inkluderende læringssenter. Helt siden åpningen i 2015 har etterspørselen fra voksenopplæringssentre vært stor. For å sørge for at senteret tilbyr et best mulig tilbud til denne særskilte gruppen, har vi utviklet et tilpasset opplegg i tett samarbeid med lærere og voksenopplæringssentre.

Tilbudet tar hensyn til ulike gruppers språkkunnskap og kulturelle bakgrunn. I undervisningen blir grupper fra voksenopplæringen kjent med fakta rundt terrorangrepene i 2011, og de får reflektere over grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Undervisningen legger til rette for dialog og diskusjon rundt tematikken i et læringssenter hvor terroren settes inn i en større sammenheng.

Undervisningen er tilpasset for å bidra til å nå kompetansemålene for læreplanen for samfunnskunnskap og norsk (nivå B1 og B2). Slik kan 22. juli-senteret komplementere voksenopplæringssentrets eget tilbud og supplere innsatsen for å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i det norske samfunnslivet.

Bookingskjema finner dere her.

Særskilte hensyn i tilbudet til voksenopplæringsgrupper

I voksenopplæringsgruppene er det ofte mennesker som har personlige erfaringer knyttet til krig, konflikt og terror. Formidlerne i 22. juli-senteret er bevisste omkring at det kan være utfordrende å nærme seg 22. juli-tematikken med et slikt utgangspunkt. Vi oppfordrer lærere og elever til å snakke om tematikken og sette seg inn i hva utstillingen inneholder i forkant av besøket. For å på best mulig måte ivareta grupper og enkeltindivider, vil vi gjerne ha tett dialog med dere om utfordringer og tilrettelegging både før og etter et besøk i senteret.